LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Liceum ogólnokształcące da dorosłych przygotowuje absolwentów do uzyskania średniego wykształcenia ogólnokształcącego. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą szkoły wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego semestru od dwóch do czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzenia tworząc tym samym semestry z rozszerzonym
programem nauczania.

Okres nauki: 4 lata.

Perspektywy kształcenia: Absolwenci liceum mogą kontynuować dalszą naukę w szkołach wyższych lub
szkołach policealnych uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:
Język polski
Język angielski
Historia
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie
Fizyka z astronomią
Biologia
Chemia
Geografia
Informatyka
Podstawy przedsiębiorczości