MURARZ - TYNKARZ

 

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie murarz-tynkarz jest przygotowanie ucznia do wykonywania prac związanych ze wznoszeniem murów i wykonywaniem robót tynkarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenie go w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia l prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent ZSZ w zawodzie murarz tynkarz posiada umiejętności m. in. w zakresie:

• Posługiwania się dokumentacją projektową i techniczną.

• Sporządzania szkiców roboczych, rysunków budowlanych.

• Dobierania materiałów, sprzętu i urządzeń do wykonania określonych prac budowlanych i ich
wykonywanie, zgodnie z zasadami bhp, ochrony p. poż. i ochrony środowiska.

• Oceniania stanu technicznego elementu budowlanego oraz prowadzenia napraw i remontów.

• Oceniania jakości wykonanych prac budowlanych.

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwala na:

• Zatrudnienie na stanowiskach murarz-tynkarza w małych firmach remontowo - budowlanych
I dużych przedsiębiorstwach oraz przy wykonywaniu innych prac na budowie.

• Rozszerzenie własnych kwalifikaqi poprzez zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji
np. w formie kursów.

Przygotowanie praktyczne - zajęcia praktyczne uczniowie mogą odbywać w naszej szkole.