Mechanik operator maszyn do produKcji drzewnej

 

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
2) kontrolowania i nadzorowania pracy maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
3) obsługiwania maszyn i urządzeń, stosowanych w procesie produkcji materiałów
drzewnych;
4) prowadzenia bieżącej kontroli jakości surowców i produktów;
5) wykonywania przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń.


EFEKTY KSZTAŁCENIA
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;