SERDECZNIE WITAMY
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Atutami naszej szkoły są:
* bezpłatna nauka w systemie zaocznym,
* atrakcyjne kierunki kształcenia,
* wysokiej klasy kadra pedagogiczna,
* nowoczesna baza dydaktyczna.

Zespół Szkół Technicznych - Zamek

Zespół Szkół Technicznych - Zamek

Zaspół Szkół Technicznych - Sala gimnastyczna

Kierunki kształcenia w naszej szkole.

>>> Technikum <<<

- technik mechanik,
- technik informatyk,
- technik ekonomista,
- technik handlowiec,
- technik budownictwa,
- technik usług fryzjerskich

>>> Zasadnicza Szkoła Zawodowa <<<

- mechanik pojazdów samochodowych,
- mechanik monter maszyn i urządzeń,
- sprzedawca,
- kucharz,
- murarz-tynkarz,
- stolarz,
- fryzjer,
- cukiernik,
- piekarz,
- ślusarz,
- elektromechanik,
- wędliniarz.


>>> Szkoły Zaoczne <<<


II Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
Kształcenie ogólne po zasadniczej szkole zawodowej.

Szkoła Policealna:
- technik informatyk.
- technik administracji,
- technik rachunkowości,
- technik usług kosmetycznych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych:
__W zakresie kwalifikacji M.19
_____- Użytkowanie Obrabiarek Skrawających

__W Zakresie kwalifikacji B.33
_____- Organizacja i Kontrolowanie Robót Budowlanych

Zawód: Technik informatyk
Charakterystyka:
Dominującym układem czynności w zawodzie technik informatyk są prace z dziedziny programowania, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.

W zawodzie technik informatyk można przewidzieć następujące specjalizacje:

Systemy zarządzania bazami danych
Komputerowe wspomaganie projektowania
Grafika komputerowa
Eksploatacja sprzętu komputerowego

Okres nauki: 2 lata.
Perspektywy zawodowe: Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, ale wszędzie tam gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty zawodowe:
Język angielski zawodowy
Urządzenia techniki komputerowej
Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Oprogramowanie biurowe
Multimedia i grafika komputerowa
Specjalizacja
Podstawy przedsiębiorczości
Praktyka zawodowa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
Charakterystyka: Liceum ogólnokształcące dla dorosłych przygotowuje absolwentów zasadniczych szkół zawodowych do uzyskania średniego wykształcenia ogólnokształcącego. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą szkoły wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego semestru od dwóch do czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzenia tworząc tym samym semestry z rozszerzonym programem nauczania.

Okres nauki: 3 lata.


Perspektywy kształcenia:
Absolwenci liceum mogą kontynuować dalszą naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe.


Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:
Język polski
Język angielski
Historia
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie
Fizyka z astronomią
Biologia
Chemia
Geografia
Technologia informacyjna
Podstawy przedsiębiorczości

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawód: Technik administracji
U nas zdobędziesz wszechstronną wiedzę niezbędną dla wykwalifikowanego pracownika administracji. W programie nauczania znajdziesz takie przedmioty jak prawo cywilne, administracyjne, gospodarcze, finansów publicznych, rachunkowość, ale też socjologię i psychologię społeczną oraz organizację pracy biurowej.

Zapewniamy:praktyki zawodowe w firmach prywatnych, urzędach i przedsiębiorstwach państwowych,
nowoczesne narzędzia niezbędne do nauki zawodu: w pełni wyposażoną pracownię komputerową oraz profesjonalne programy edukacyjne i specjalistyczne.

Nowy zawód - nowe możliwości
Nasi absolwenci mogą podjąć pracę, między innymi, w firmach prywatnych, urzędach i przedsiębiorstwach państwowych, bankach, agencjach ubezpieczeniowych.

Przedmioty:
Wstęp do nauki o państwie i prawie
Prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo gospodarcze
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo administracyjne i prawo finansów publicznych
Ekonomika przedsiębiorstw
Zarys statystyki
Rachunkowość i analiza ekonomiczna
Socjologia i psychologia społeczna
Technika biurowa
Organizacja pracy biurowej
Specjalizacja
Podstawy przedsiębiorczości

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawód: Technik rachunkowości
Nauczymy Cię prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń, sporządzania sprawozdań finansowych, zasad przechowywania dokumentacji, czynności planistycznych i analitycznych. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów pozwolą Ci sprawdzić w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną.

Zapewniamy:praktyki zawodowe w biurach rachunkowych, działach finansowych firm prywatnych i państwowych,
nowoczesne narzędzia niezbędne do nauki zawodu: w pełni wyposażoną pracownię komputerową oraz profesjonalne programy edukacyjne i specjalistyczne.
Nasi absolwenci mogą podjąć pracę, między innymi, w centrach logistycznych, hurtowniach, magazynach, sieciach handlowych oraz - oczywiście - prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty:
Podstawy ekonomii
Technika biurowa
Statystyka
Zasady rachunkowości
Marketing
Elementy prawa
Przedsiębiorcy
Rachunkowość
Finanse
Język obcy zawodowy
Kultura zawodu
Pracownia ekonomiczno-informatyczna
Podstawy przedsiębiorczości

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawód: Technik usług kosmetycznych
Możliwość zatrudnienia po ukończeniu naszego studium kosmetycznego:
Technik Usług Kosmetycznych może znaleźć zatrudneinie w gabinetach kosmetycznych, w salonach odnowy biologicznej, w salonach SPA czy w różnych firmach kosmetycznych. Absolwent tego kierunku ma prawo do prowadzenia własnej dzialalności gospodarczej bądź do zatrudnienia się np. w teatrze, operze czy filharmonii jako wizażysta.

U nas nauczysz się m. in.:
teoretycznych zagadnień z zakresu anatomii człowieka
charakteryzować wyposażenie różnego rodzaju gabinetów kosmetycznych
określać metody i środki oraz ogólne zasady dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji
posługiwać się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii
rozpoznawać i charakteryzować rodzaje skóry i włosów
diagnozować w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków,
odróżniać skórę zdrową od chorobowo zmienionej
sporządzać i stosować proste środki niezbędne do wykonywania zabiegów
kosmetycznych
wykonywać zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej
i upiększającej zgodnie z etyką zawodową
prowadzić własną działalność gospodarczą

Czas trwania:
2 lata