UWAGA SŁUCHACZE !!!
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 marca 2017 13:46

Prosimy wszystkich słuchaczy szkół dla dorosłych, którym wraz z rozpoczęciem nauki zostały wydane legitymacje, o przyniesienie ich do sekretariatu szkoły w celu wymiany na nowe (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych):

§ 2. 1. Legitymacje szkolne wydane uczniom szkół policealnych dla młodzieży i słuchaczom szkół dla dorosłych na druku według dotychczasowego wzoru nr 66a oraz legitymacje szkolne wydane uczniom szkół policealnych dla młodzieży i słuchaczom szkół dla dorosłych na druku według dotychczasowego wzoru nr 66, o których mowa w § 2 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23), zachowują ważność do dnia 30 września 2016 r. 2. W terminie do dnia 30 września 2016 r. szkoły policealne dla młodzieży i szkoły dla dorosłych wymienią uczniom i słuchaczom legitymacje, o których mowa w ust. 1, na nowe legitymacje szkolne wydane na drukach według wzoru nr 66b określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. Wymiana legitymacji następuje za zwrotem legitymacji, o których mowa w ust. 1, i jest nieodpłatna.