Statystyka Strony

Odsłon : 983762ZP/5/2020 - Przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na potrzeby Projektu
Wpisany przez Krzysztof Konewko   
sobota, 07 marca 2020 21:52

Postępowanie o zamówienie publiczne na:

przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na potrzeby Projektu pn. „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPWM.02.04.01-28-0044/19.

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załącznik Nr 1. Formularz oferty.

Załącznik Nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

  Załącznik nr 4. Kursy szkolenowe dla CZĘŚCi I i IX zamówienia.

Załącznik Nr 5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 6. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1.

  Załącznik nr 7. Wykaz wykonanych usług dla CZĘŚCI I i IX zamówienia.

Załącznik nr 8. Projekt umowy dla CZĘŚCI I i IX zamówienia