Statystyka Strony

Odsłon : 981179ZP/5/2020 sprzedaż uszkodzonych środków trwałych
Wpisany przez Krzysztof Konewko   
poniedziałek, 11 maja 2020 21:50

Postępowanie o zamówienie publiczne na:

Sprzedaż uszkodzonych środków trwałych

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV:
42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali
42662100-5 Elektryczny sprzęt spawalniczy

 

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy maszyny.

Załącznik Nr 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
  Załącznik Nr 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 6. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1.

  Załącznik Nr 7. Wzór umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego.