PROJEKT „MODERNIZACJA KLUCZEM DO SUKCESU”

PROJEKT „MODERNIZACJA KLUCZEM DO SUKCESU”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
z Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wnioskodawca: Powiat olecki

Realizator: Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Wartość projektu: 548 825,00 zł

            Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego na kierunkach: technik mechanik i technik budownictwa poprzez doposażenie w okresie od czerwca 2017 do czerwca 2018 roku bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie oraz podniesienie kompetencji 12 nauczycieli zawodu a także dostosowanie programu nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Projekt zakłada objęcie wsparciem Zespołu Szkół Technicznych w Olecku jako uczestnika instytucjonalnego a także 12 nauczycieli  kształcących w zawodach budowlanych (technik budownictwa oraz murarz tynkarz) i zawodzie technik mechanik. Zakres wsparcia zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb będzie obejmował doposażenie bazy dydaktycznej ZST w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, rekomendowane przez przedsiębiorstwa branży budowlanej
i mechanicznej, z którymi szkoła zawarła stosowne porozumienia. Natomiast wsparcie skierowane do nauczycieli zawodu obejmować będzie zarówno dwutygodniowe praktyki w przedsiębiorstwach, z którymi szkoła zawarła stosowne porozumienia oraz szkolenia i warsztaty w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń i oprogramowania, w jakie baza dydaktyczna ZST zostanie doposażona.

Efektem realizacji projektu będzie wzbogacenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych o nowoczesne i profesjonalne urządzenia do obróbki skrawaniem, takie jak centrum obróbcze sterowane numerycznie CNC, wycinarka plazmowa, panel szkoleniowy do symulacji procesów programowania CNC oraz profesjonalne oprogramowanie do rysunku technicznego i programowania CNC – SolidWorks i SolidCam. Warsztaty praktycznej nauki zawodów budowlanych zostaną doposażone w nowoczesną kamerę termowizyjną oraz wilgotnościomierz termowizyjny.

Dodatkowo zgodnie z założeniami projektu 7 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w okresie wakacyjnym odbędzie dwutygodniowe praktyki w oleckich przedsiębiorstwach branży budowlanej oraz mechanicznej. Także 12 nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Technicznych w Olecku ukończy specjalistyczne szkolenia w zakresie obsługi programów SolidWorks i SolidCam, obsługi obrabiarek CNC a także wykorzystania kamery termowizyjnej i wilgotnościomierza w budownictwie.

Przewidujemy, że wykorzystanie profesjonalnych urządzeń i programów zakupionych w ramach projektu oraz wiedza i doświadczenie nauczycieli zdobyte podczas praktyk w zakładach pracy i specjalistycznych szkoleniach pozytywnie wpłyną na efektywność pracy z młodzieżą szkolną, uatrakcyjnią proces dydaktyczny i umożliwią modernizację kształcenia zawodowego zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Zakładamy, że w szerszej perspektywie realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Olecku.