Myślimy o przyszłości
Strona Projektu "Myślimy o Przyszłości"

 

STRONA PROJEKTU

 

"Myślimy o przyszłości"

 

> zobacz <

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia w ramach projektu „Myślimy o przyszłości”.

W ciągu ostatnich dwóch lat w różnego typu formach wsparcia, które zostały zaproponowane w ramach projektu „Myślimy o przyszłości” wzięło udział łącznie 302 uczniów ZST. Najwięcej osób skorzystało z zajęć grupowych oraz indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, podczas których uczniowie pogłębiali swoją wiedzę w zakresie własnych predyspozycji zawodowych, uczyli się planowania swojej ścieżki kariery zawodowej, zapoznawali się z rynkiem pracy oraz ofertą edukacyjną uczelni wyższych w regionie i całym kraju. Ponadto 34 uczniów ZST miało okazję odwiedzić jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce - Politechnikę Warszawską.

Na zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne z rysunku technicznego, matematyki, rachunkowości, informatyki i języka angielskiego uczęszczało dotychczas 183 uczniów.
W przyjaznej atmosferze, z poczęstunkiem podczas przerwy nadrabiali zaległości oraz pogłębili swoją wiedzę i umiejętności m. in. w obsłudze programu AutoCad.

71 szczęśliwców z „Zamku” nieodpłatnie ukończyło wybrane przez siebie kursy i uzyskało dodatkowe kwalifikacje. Trzeba przyznać, że Kursy prawa jazdy kategorii B, posadzkarza glazurnika z elementami wykańczania pomieszczeń, tworzenia stron WWW, stylizacji paznokci i wizażu oraz obsługi wózków jezdniowych cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży.

Wreszcie 24 uczniów z technikum informatycznego i mechanicznego odbyło dodatkowe praktyki zawodowe w specjalistycznych białostockich przedsiębiorstwach.
Były to firmy z branży informatycznej: CENTRUM INFORMATYKI „ZETO” S.A., PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE KOMSERWIS SPÓŁKA Z O.O., CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH CENTI ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWO ECOSUKCES. Mechanicy natomiast gościli w FABRYCE PRZYRZĄDÓW I UCHWYTÓW BISON-BIAL S.A. Uczniowie odbywający praktyki zawodowe przez dwa tygodnie obserwowali procesy produkcyjne przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i urządzeń przemysłowych, a także zapoznali się z warunkami i specyfiką pracy dużych przedsiębiorstw. Podczas praktyk młodzież korzystała nieodpłatnie z zakwaterowania i wyżywienia w hotelu oraz całodobowej opieki wychowawców.
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku także w tym roku szkolnym mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia w ramach projektu „Myślimy o przyszłości”. Już od października trwają bowiem zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne z rysunku technicznego, informatyki, matematyki, rachunkowości oraz języka angielskiego. Natomiast wiosną 2015 roku młodzież będzie mogła wziąć udział w kursach nadających dodatkowe kwalifikacje, praktykach zawodowych w Białymstoku oraz zwiedzaniu Politechniki Warszawskiej.

 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI" - 2014/2015 r. -


HARMONOGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU
"MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI"
-
2014/2015 r. -


Konsultacje Doradcy Zawodowego

Rysunek Techniczny w Budownictwie

Rysunek Techniczny w Zawodzie Mechanik

Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe

Zajęcia Wyrównawcze z Informatyki

Zajęcia Wyrównawcze z Matematyki

Zajęcia Wyrównawcze z Rachunkowości

Zajęcia Wyrównawcze z Języka Angielskiego

 
NABÓR NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W RAMACH PROJEKTU „MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI” W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

Już od października rozpoczną się zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne w ramach projektu” Myślimy o przyszłości. Zainteresowani uczniowie mogą wybrać zajęcia na które chcą uczęszczać zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Do wyboru jest aż siedem grup o różnorodnej tematyce:

Rysunek techniczny w zawodzie mechanik

Rysunek techniczny w zawodach budowlanych

Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe

Zajęcia wyrównawcze z ekonomii i rachunkowości

Zajęcia wyrównawcze z technik komputerowych

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Zajęcia będą się odbywały w godzinach popołudniowych raz w tygodniu według opracowanego harmonogramu. Do dyspozycji uczestników będą nowoczesne pomoce dydaktyczne, specjalnie zakupione na potrzeby projektu oraz grupa doświadczonych nauczycieli. Wszyscy uczestnicy zajęć będą mogli skorzystać z poczęstunku w ramach tzw. przerwy kawowej, a mieszkający poza Oleckiem z zakwaterowania i wyżywienia w internacie szkolnym.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Wystarczy wypełnić ankietę rekrutacyjną i dostarczyć ją do końca września do sekretariatu szkoły lub biura projektu.

ANKIETA ORAZ REGULAMIN SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE PROJEKTU >LINK<


 
Projekt "Myślimy o przyszłości"

Projekt „Myślimy o przyszłości”

Od września 2012 roku w Zespole Szkół Technicznych w Olecku rozpoczyna się realizacja projektu  „Myślimy o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Całkowita wartość projektu wynosi 624 692 zł. a kwota dofinansowania to 544 742 zł.

Głównym celem projektu jest podniesie poziomu wykształcenia 290 uczniów ZST w Olecku w okresie od września 2012 roku do czerwca 2015 roku poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach  wyrównawczych i specjalistycznych oraz kursach nadających dodatkowe kwalifikacje ułatwiające start na rynku pracy.

Projekt „Myślimy o przyszłości” skierowany jest do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Olecku. Niebawem rozpocznie się nabór chętnych do udziału w projekcie. Naboru dokona Komisja Rekrutacyjna złożona z Dyrektora Szkoły Kierownika Szkolenia Praktycznego oraz Kierownika Projektu. Przy naborze do projektu pod uwagę będzie brany wiek, kierunek kształcenia, zainteresowania, sytuacja finansowa rodziny.

W ramach projektu „Myślimy o przyszłości” uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku już od października 2012 roku będą mogli uczęszczać na dodatkowe zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne. Będą to następujące zajęcia:

 1. Rysunek techniczny w zawodzie mechanik
 2. Rysunek techniczny w zawodach budowlanych
 3. Szkolna Akademia Systemów Operacyjnych i Sieci Komputerowych
 4. Zajęcia wyrównawcze z ekonomii i rachunkowości
 5. Zajęcia wyrównawcze z technik komputerowych
 6. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 7. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Wszystkie zajęcia będą się odbywały raz tygodniu po 2 godziny lekcyjne od października 2012 roku do czerwca 2013. W sumie przeprowadzonych zostanie 1008 godzin dodatkowych zajęć  (48h x 7 grup x 3 lata szkolne). W każdej z siedmiu grup zajęć pozalekcyjnych przewidziano 15 uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymają zestawy niezbędnych  podręczników i ćwiczeń. Dodatkowo do realizacji zajęć rysunku technicznego w zawodzie mechanik oraz rysunku technicznego w zawodach budowlanych  zakupiony zostanie profesjonalny program Auto CAD (licencja na 15 stanowisk). Na realizację zajęć Szkolnej Akademii Systemów Operacyjnych i Sieci Komputerowych szkoła zostanie doposażona w 15 nowoczesnych komputerów wraz z oprogramowaniem. Przewidziano ponadto, że 15 uczniów będzie mogło skorzystać w dniu zajęć z zakwaterowania i wyżywienia w internacie szkolnym.

Młodzież ZST oprócz uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne będzie mogła nieodpłatnie ukończyć kursy i uzyskać certyfikaty nadające dodatkowe kwalifikacje. W projekcie przewidziane zostały następujące kursy:

 1. Kurs prawa jazdy kategorii B ( po 8 osób x 3 lata szkolne)
 2. Kurs posadzkarza glazurnika z elementami wykańczania pomieszczeń ( po 6 osób x 3 lata szkolne)
 3. Kurs tworzenie stron WWW ( po 6 osób x 3 lata szkolne )
 4. Kurs stylizacji paznokci i wizażu ( po 8 osoby x 3 lata szkolne )
 5. Obsługa wózka widłowego ( po 6 osób x 3 lata szkolne)

Młodzież ZST w Olecku, która zakwalifikuje się do udziału w projekcie, będzie mogła nieodpłatnie ukończyć kurs oraz zdać egzaminy i uzyskać certyfikaty, które potwierdzą zdobycie dodatkowych kwalifikacji. (Przykładowo uczestnikom kursu prawa jazdy sfinansowane zostaną egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy kategorii B, uczestnicy kursu obsługi wózka widłowego uzyskają certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego oraz  Urzędu Regulacji Energetyki, a uczestnicy kursu tworzenia stron WWW otrzymają certyfikat  ECDL WebStarter/Web Editing)

Kursy w ramach projektu będą odbywały każdego roku od marca do maja. Zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne będą realizowane na terenie Olecka w godzinach popołudniowych. Młodzieży uczestniczącej w kursach zostanie zapewniony obiad, a w razie potrzeby także nocleg w szkolnym internacie.

Dodatkowo, co roku w czasie trwania projektu dwie 6 osobowe grupy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku, kształcących się w zawodach technik informatyk oraz technik mechanik, odbędą dodatkowe praktyki zawodowe w dużych, specjalistycznych przedsiębiorstwach w Białymstoku. Wszystkim uczestnikom praktyk zostanie zapewniony dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie i opieka. Przewidujemy, że umożliwienie uczniom odbycia praktyk zawodowych w specjalistycznych przedsiębiorstwach pozwoli na poznanie nowych rozwiązań technologicznych, systemu pracy a także otworzy perspektywę znalezienia atrakcyjnej pracy.

Projekt „Myślimy o przyszłości” przewiduje także szereg działań w zakresie doradztwa zawodowego. W ramach tych działań uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku będą mogli uczestniczyć w zajęciach z doradztwa  zawodowego oraz korzystać z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. W projekcie przewidziano każdego roku 112 godzin indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oraz 6 godzin zajęć z doradztwa zawodowego. Zajęcia z doradztwa zawodowego oraz indywidualne konsultacje będą obejmowały m.i.n. diagnozę potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczniów oraz pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej. W ramach tego zadania zorganizowane zostaną także dwa wyjazdy do Warszawy, które umożliwią poznanie renomowanych uczelni technicznych oraz zachęcą uczniów do studiów na uczelniach technicznych.