Projekt Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi
sobota, 23 marca 2019 01:00

Zespół Szkół Technicznych w Olecku jest beneficjentem projektu  „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”  RPWM.02.04.01-12.00-28-008/16 realizowanego  przez PWSZ w Elblągu w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  na  lata 2014-2020. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt  skierowany jest do szkół i placówek z terenu województwa warmińsko-mazurskiego prowadzących kształcenie zawodowe. Działania projektowe będą realizowane w okresie  od 02.10.2017 do 31.03.2022 r. Wartość projektu ogółem  to: 5 226 685,86 zł (w tym wydatki: kwalifikowalne: 5 226 685,86 zł, wnioskowane dofinansowanie: 4 701 025,86 zł, wkład UE: 4 442 682,98 zł, wkład własny: 10,06%, procent dofinansowania wartości: 89,94%).

Cele  projektu:

- przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług  doradztwa zawodowego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe;

- wdrożenie i realizacja programu zewnętrznego wsparcia szkół i placówek w zakresie doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym,

Główne zadania, realizowane w ramach projektu:

- uzyskanie kwalifikacji  zawodowych doradcy edukacyjno-zawodowego w ramach bezpłatnych studiów podyplomowych (dwie edycje – w Elblągu i  Olsztynie) przez osoby realizujące zadania doradcy w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego, które nie posiadają kwalifikacji z tej dziedziny;

- podnoszenie kompetencji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych poprzez warsztaty, konferencje, wykłady otwarte, konkursy dotyczące doradztwa zawodowego;

- tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i  Kariery – SPinKa, wyposażonych w niezbędny sprzęt do prowadzenia efektywnego doradztwa zawodowego;

- zewnętrzne wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w obszarze doradztwa zawodowego.

Korzyści  ZST w Olecku płynące z udziału w projekcie:

- przeprowadzono diagnozę stanu realizacji doradztwa zawodowego w Technikum nr 2 oraz w Branżowej Szkole I Stopnia i Szkole Policealnej;

- wdrożono Plan wsparcia realizacji doradztwa;

- szkoła bierze udział w przedsięwzięciach promujących doradztwo zawodowe organizowanych na terenie powiatu oraz współpracuje z doradcą – konsultantem.  odpowiedzialnym za organizację zewnętrznego wsparcia szkół i placówek w realizacji doradztwa zawodowego na terenie powiatu;

- szkoła otrzymała sprzęt IT, oprogramowanie oraz meble biurowe, które będą stanowiły wyposażenie Szkolnego Punktu Informacji  i  Kariery;

- szkolny doradca zawodowy uczestniczy w działaniach powiatowej sieci doradców zawodowych oraz doskonali swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach.

 

Działania podjęte przez ZST służą jak najlepszemu przygotowaniu uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://wimdzs.pwsz.elblag.pl/

Doradca zawodowy

Marzena Kaplińska