15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszar
Projekt „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

 

Wnioskodawca (Lider projektu): Powiat Olecki.

Jednostka realizująca: Powiat Olecki i Zespół Szkół Technicznych w Olecku.

Partner Projektu: College of Agrotechnologies and Environmental Engineering z Gusieva
z Federacji Rosyjskiej
(Filia w Oziersku).

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. – 31.10.2021 r.

Cel główny projektu: rozwój turystyki transgranicznej poprzez lepsze wykorzystanie obiektów zabytkowych do promowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Olecka
i Ozierska.

 

Główne efekty projektu

Realizacja projektu wynika z potrzeby remontu szkół publicznych dla młodzieży –zabytkowego „Zamku” w Zespole Szkół Technicznych w Olecku i szkoły w Oziersku – dawnych koszar wojskowych.

W ramach działań po stronie polskiej zaplanowano remont elewacji zabytkowego „Zamku” oraz wymianę okien. W Oziersku zostanie wyremontowane otoczenie szkoły, pomieszczenie na muzeum i aulę oraz zostanie zakupione zaplecze konferencyjno-koncertowe.

Działania miękkie towarzyszące komponentowi infrastrukturalnemu to organizacja konferencji otwierającej projekt w Olecku, 4 wymian dobrych praktyk i Festiwalu Małych Miast w Oziersku.

W ramach projektu uczniowie z nauczycielami poznają regiony po obu stronach granicy oraz przygotują materiały promocyjne obiektów. Dodatkowo zostanie przygotowana publikacja
o oleckim „Zamku”, która pozwoli na rozpowszechnienie mało znanych dokumentów, szkiców map, zdjęć i informacji. Projekt będzie realizowany przy współpracy
ze Stowarzyszeniem OSA „Zamek” z Olecka, które będzie dzielić się z partnerem rosyjskim doświadczeniem w tworzeniu izby muzealnej.

Wartość całkowita projektu: 761.197,57 euro.

Dofinansowanie projektu: 685.077,72 euro.

Lider projektu: 444.470,04 euro.

Partner projektu:316.727,53 euro.

 

The project “15 seconds of history through the eyes of young people. Castles, barracks and legends” is co-financed by the European Union under the Neighborhood Instrument under the Poland-Russia cross-border cooperation program 2014-2020.

Projekt „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

 

 English translation:

 

 

This document/publication was created and maintained with the financial support of the European Union, under  the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020.

Ten dokument/publikacja powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 
Rozpoczęła się realizacja projektu „15 sekund historii oczami młodzieży.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Olecku, a w szczególności dra Marka Góryńskiego, 1 listopada 2019 r. w w oleckim „Zamku“   rozpoczęła się realizacja projektu „15 sekund historii oczami  młodzieży. Zamki, koszary i legendy”, finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Projekt jest koordynowany przez Powiat Olecki i Kolegium Inżynierii Środowiska w Gusiewie, a głównie przez jego filię w Oziersku.  Ma on  charakter inwestycyjny i jego głównym działaniem będzie remont obiektów zabytkowych, wchodzących w skład zabudowań partnerskich szkół: „Zamku“ w Olecku oraz części dawnych koszar w Oziersku, które  w przyszłości mają stanowić  atrakcję  turystyczną tych terenów.  Oprócz inwestycji projekt zakłada szereg działań , w  które zaangażowana będzie młodzież i nauczyciele obu szkół oraz współpracujące z nimi organizacje pozarządowe, zwłaszcza Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek“.

W dniach 26-27 listopada w Gusiewie odbyło się pierwsze spotkanie kadry zarządzającej projektem, na którym omówiono kwestie finansowe i  organizacyjne projektu oraz harmonogram kolejnych wizyt. Delegacja z Olecka zwiedziła oba zabytkowe miasta partnerskie Gusiew i Oziersk, zapoznała się z zapleczem warsztatowym,  obiektami, które będą remontowane w ramach projektu oraz cały Ozierski kompleks dawnych kaszar,gdzie obecnie mieści się filia Kolegium w Gusiewie. Kolejna wizyta odbędzie się w Olecku w końcu kwietnia 2020 r.

Spotkanie było bogate w nowe pomysły i dało motywację do realizacji zamierzonych działań.

 English translation:

 

 

Russian translation:

 

This document/publication was created and maintained with the financial support of the European Union, under  the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020.

Ten dokument/publikacja powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

This website was created and maintained with the financial support of the
European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020.

Ta strona internetowa została utworzona i jest utrzymywana przy wsparciu finansowym
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.