15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszar
Spotkania on-line w ramach realizacji projektu „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy”

 
Uwaga!!! Rusza wstępna rekrutacja do projektu „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy.”

Chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza

zgłoszeniowego i przesłanie go na adres podany w regulaminie.

 Regulamin

 Formularz zgłoszeniowy

 Formularz zgłoszeniowy

 

 Harmonogram Rekrutacji

 
Rozpoczęcie prac remontowych zabytkowego Zamku w Olecku

Powiat Olecki, 26 marca 2020 r., podpisał 2 umowy na remont zabytkowego budynku "Zamek" w Olecku. Inwestycja o łącznej wartości 1.077.433,24 zł jest realizowana w ramach projektu pt. „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Remont stolarki okiennej i drzwiowej wykona firma NATURAL OKNA Sp. z o. o. z Olsztyna. Zakres prac obejmuje demontaż starych okien oraz wewnętrznych podokienników, dostawę i montaż nowych okien oraz podokienników drewnianych oraz remont drzwi zewnętrznych i dwóch par drzwi wewnętrznych przedsionka wieży.

Natomiast firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Spółka z o. o. z Warszawy wykona remont zewnętrzny budynku. Zakres prac obejmuje: wymianę uszkodzonych obróbek blacharskich i orynnowania, remont powierzchni ceglanej ścian wraz z wymianą i uzupełnieniem kształtek glazurowanych oraz remont krat okiennych.

Wymiana okien i remont drzwi ma zakończyć się w 2020 r., natomiast prace remontowe elewacji budynku mają zakończyć się w połowie 2021 r.

 

 English translation:

 

Niniejszy dokument został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Powiat Olecki i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu PWT Polska-Rosja 2014-2020

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Program 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Olecko District and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority of the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Program 2014-2020

 
Projekt „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

 

Wnioskodawca (Lider projektu): Powiat Olecki.

Jednostka realizująca: Powiat Olecki i Zespół Szkół Technicznych w Olecku.

Partner Projektu: College of Agrotechnologies and Environmental Engineering z Gusieva
z Federacji Rosyjskiej
(Filia w Oziersku).

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. – 31.10.2021 r.

Cel główny projektu: rozwój turystyki transgranicznej poprzez lepsze wykorzystanie obiektów zabytkowych do promowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Olecka
i Ozierska.

 

Główne efekty projektu

Realizacja projektu wynika z potrzeby remontu szkół publicznych dla młodzieży –zabytkowego „Zamku” w Zespole Szkół Technicznych w Olecku i szkoły w Oziersku – dawnych koszar wojskowych.

W ramach działań po stronie polskiej zaplanowano remont elewacji zabytkowego „Zamku” oraz wymianę okien. W Oziersku zostanie wyremontowane otoczenie szkoły, pomieszczenie na muzeum i aulę oraz zostanie zakupione zaplecze konferencyjno-koncertowe.

Działania miękkie towarzyszące komponentowi infrastrukturalnemu to organizacja konferencji otwierającej projekt w Olecku, 4 wymian dobrych praktyk i Festiwalu Małych Miast w Oziersku.

W ramach projektu uczniowie z nauczycielami poznają regiony po obu stronach granicy oraz przygotują materiały promocyjne obiektów. Dodatkowo zostanie przygotowana publikacja
o oleckim „Zamku”, która pozwoli na rozpowszechnienie mało znanych dokumentów, szkiców map, zdjęć i informacji. Projekt będzie realizowany przy współpracy
ze Stowarzyszeniem OSA „Zamek” z Olecka, które będzie dzielić się z partnerem rosyjskim doświadczeniem w tworzeniu izby muzealnej.

Wartość całkowita projektu: 761.197,57 euro.

Dofinansowanie projektu: 685.077,72 euro.

Lider projektu: 444.470,04 euro.

Partner projektu:316.727,53 euro.

 

The project “15 seconds of history through the eyes of young people. Castles, barracks and legends” is co-financed by the European Union under the Neighborhood Instrument under the Poland-Russia cross-border cooperation program 2014-2020.

Projekt „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

 

 English translation:

 

 

Niniejszy dokument został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Powiat Olecki i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu PWT Polska-Rosja 2014-2020

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Program 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Olecko District and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority of the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Program 2014-2020

 
Rozpoczęła się realizacja projektu „15 sekund historii oczami młodzieży.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Olecku, a w szczególności dra Marka Góryńskiego, 1 listopada 2019 r. w w oleckim „Zamku“   rozpoczęła się realizacja projektu „15 sekund historii oczami  młodzieży. Zamki, koszary i legendy”, finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Projekt jest koordynowany przez Powiat Olecki i Kolegium Inżynierii Środowiska w Gusiewie, a głównie przez jego filię w Oziersku.  Ma on  charakter inwestycyjny i jego głównym działaniem będzie remont obiektów zabytkowych, wchodzących w skład zabudowań partnerskich szkół: „Zamku“ w Olecku oraz części dawnych koszar w Oziersku, które  w przyszłości mają stanowić  atrakcję  turystyczną tych terenów.  Oprócz inwestycji projekt zakłada szereg działań , w  które zaangażowana będzie młodzież i nauczyciele obu szkół oraz współpracujące z nimi organizacje pozarządowe, zwłaszcza Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek“.

W dniach 26-27 listopada w Gusiewie odbyło się pierwsze spotkanie kadry zarządzającej projektem, na którym omówiono kwestie finansowe i  organizacyjne projektu oraz harmonogram kolejnych wizyt. Delegacja z Olecka zwiedziła oba zabytkowe miasta partnerskie Gusiew i Oziersk, zapoznała się z zapleczem warsztatowym,  obiektami, które będą remontowane w ramach projektu oraz cały Ozierski kompleks dawnych kaszar,gdzie obecnie mieści się filia Kolegium w Gusiewie. Kolejna wizyta odbędzie się w Olecku w końcu kwietnia 2020 r.

Spotkanie było bogate w nowe pomysły i dało motywację do realizacji zamierzonych działań.

 English translation:

 

 

Russian translation:

 

Niniejszy dokument został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Powiat Olecki i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu PWT Polska-Rosja 2014-2020

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Program 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Olecko District and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority of the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Program 2014-2020

 

This website was created and maintained with the financial support of the
European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020.

Ta strona internetowa została utworzona i jest utrzymywana przy wsparciu finansowym
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.