Statystyka Strony

Odsłon : 983715ZP/3/2020 - Dostawa maszyn, urządzeń oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu ZST Olecko.
Wpisany przez Krzysztof Konewko   
czwartek, 06 lutego 2020 21:49

Postępowanie o zamówienie publiczne na:

Dostawę maszyn, urządzeń oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu ZST Olecko.
Kształcimy zawodowo i profesjonalnie realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.
02.00.00-Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.04.00-Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania RPWM.02.04.01-Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy maszyny.

Załącznik Nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

  Załącznik Nr 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 6. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1.

  Załącznik Nr 7. Wzór umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego.