Statystyka Strony

Odsłon : 983779ZP/1/2020 - Dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu ZST Olecko.
Wpisany przez Krzysztof Konewko   
środa, 15 stycznia 2020 21:54

Postępowanie o zamówienie publiczne na:

Dostawę maszyn i urządzeń w ramach projektu ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM. 02.00.00-Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.04.00-Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania RPWM.02.04.01-Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Załączniki:

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy.

 Załącznik Nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 Załącznik Nr 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

  Załącznik Nr 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 Załącznik Nr 5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

 Załącznik Nr 6. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1

  Załącznik Nr 7. Wzór umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego