Regulamin Rekrutacji 2018/2019

w Zespole Szkół Technicznych w Olecku:

● Szczegółowy plan naboru do klas pierwszych
● warunki przyjęcia i kryteria naboru 
● terminy składania dokumentów

 

 

 

Druki podań do szkoły:

  ● Szkoły Dzienne:

Podanie do Technikum

   (mechanik, informatyk, ekonomista, handlowiec, budownictwa, usług fryzjerskich)

   

Podanie do Branżowej Szkoły I Stopnia

   (mechanik pojazdów samochodowych, murarz – tynkarz, sprzedawca, cukiernik, kucharz, elektryk, szkutnik, stolarz, cieśla, ślusarz, tapicer, elektromechanik, mechanik pojazdów motocyklowych, mechanik - monter maszyn i urządzeń, wędliniarz, piekarz, fryzjer, rolnik, dekarz, krawiec, kamieniarz, operator obrabiarek skrawających, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych)

   

● Szkoły Zaoczne:


Podanie do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

   (Zaocznego, Wieczorowego)

   

Podanie do Szkoły Policealnej

   (informatycznej, administracyjnej, rachunkowości, usług kosmetycznych)

   

Podanie do Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

A.19. – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (kwalifikacja będąca częścią zawodu technik usług fryzjerskich – 514105)
A.23. – Projektowanie fryzur (kwalifikacja będąca częścią zawodu technik usług fryzjerskich – 514105)
A.35. – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji( kwalifikacja będąca częścią zawodu technik ekonomista – 331403)
A.65. –Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych( kwalifikacja będąca częścią zawodu rachunkowości – 431103)
B.30. - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej (kwalifikacja będąca częścią zawodu technik
budownictwa – 311204)
B.33. – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych(kwalifikacja będąca częścią zawodu technik budownictwa – 311204)
M.17.- Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (kwalifikacja będąca częścią zawodu technik mechanik – 311504)
M.19. – Używanie obrabiarek skrawających (kwalifikacja będąca częścią zawodu technik mechanik – 311504)
M.20. – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi(kwalifikacja będąca częścią zawodu
technik mechanik – 311504)
E.12. – montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (kwalifikacja będąca częścią zawodu
technik informatyk – 351203)
E.13. – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (kwalifikacja będąca częścią zawodu
technik informatyk – 351203)

 

  

Plakaty Rekrutacji 2018/2019

 Szkoły dzienne
 Szkoły zaoczne
Projekty ZST - UCZYSZ SIĘ I POZNAJESZ ŚWIAT  

Ważne terminy (szkoły dzienne) z regulaminu rekrutacji:

1. Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 07 maja 2018 r. do 12 czerwca 2018r.
2. Kandydaci dostarczają kopie lub oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.
3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 02 lipca 2018 r. o godzinie 14.00.
4.  Do dnia 4 lipca 2018 r. kandydaci zgłaszają się do szkoły celem odebrania skierowania na badania lekarskie.
5.  10 lipca 2018 r. do godziny 14.00. upływa ostateczny termin potwierdzenia przez rodzica kandydata, którego imię i nazwisko zostało zamieszczone na listach uczniów przyjętych , woli oświadczenia podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
6. Wywieszenie list kandydatów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej (na podstawie oryginału świadectw) 11 lipca 2018 r. o godz. 14.00. i podanie informacji o ewentualnych wolnych miejscach.
7. W przypadku posiadania wolnych miejsc szkolna komisja rekrutacyjna przeprowadzi dodatkowe postępowanie rekrutacyjne.
8. Kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół mogą składać dokumenty do szkół, w których są wolne miejsca w terminie od 16 lipca 2018 r. do 07 sierpnia 2018 r.
9. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 22 sierpnia2018 r. o godzinie 14.00. (rekrutacja w postępowaniu uzupełniającym)
10. Do dnia 24 sierpnia 2018 r. kandydaci zgłaszają się do szkoły celem odebrania skierowania na badania lekarskie.
11. Kandydaci dostarczają oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie do 29 sierpnia 2018 r.
12. Wywieszenie list kandydatów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej w wyniku dodatkowego postępowania rekrutacyjnego i podanie informacji o posiadanych wolnych miejscach nastąpi w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 14.00.


Ważne terminy (szkoły zaoczne) z regulaminu rekrutacji:

1. Kandydaci do szkół policealnych dostarczają oryginały lub kopie świadectw ukończenia szkoły niższego stopnia i inne, określone w paragrafie 2 punkcie 1 dokumenty, w terminie od 07 maja 2018 r.
do 12 czerwca 2018 r.
2. Kandydaci do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dostarczają oryginały lub kopie świadectw ukończenia szkoły niższego stopnia i inne określone w paragrafie 2 punkcie 1 dokumenty, w terminie
od 07 maja 2018 r. do 12 czerwca 2018 r.
3. Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe dostarczają oryginały lub potwierdzone kopie świadectw
ukończenia danego typu szkoły i inne określone w paragrafie 2 punkcie 1 dokumenty, w terminie od 07 maja 2018 r. do 12 czerwca 2018 r.
4. Wywieszenie list kandydatów przyjętych do szkół policealnych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych i podanie informacji o posiadanych wolnych miejscach nastąpi w dniu 02 lipca 2018 r. o godz. 14.00.
5.  Do dnia 4 lipca 2018 r. kandydaci zgłaszają się do szkoły celem odebrania skierowania na badania lekarskie.
6. Kandydaci znajdujący się na listach, jeśli zamierzają uczyć się w wybranej szkole, muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki, składając w sekretariacie szkoły oryginały świadectwa ukończenia szkoły niższego rzędu oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie do 10 lipca 2018 r. do godziny 14.00.
7. Wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły nastąpi w dniu 11 lipca 2018 r. o godz. 14:00
8. W przypadku posiadania wolnych miejsc szkolna komisja rekrutacyjna przeprowadzi dodatkowe postępowanie rekrutacyjne.
9. Kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół mogą składać dokumenty do szkół, w których są wolne miejsca w terminie od 16 lipca 2018 r. do 07sierpnia 2018 r.
10. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 22 sierpnia 2018 r. o godzinie 14.00.
11. Do dnia 24 sierpnia 2018 r. kandydaci zgłaszają się do szkoły celem odebrania skierowania na badania lekarskie.
12. Kandydaci znajdujący się na listach, jeśli zamierzają uczyć się w wybranej szkole, muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki, składając w sekretariacie szkoły oryginały świadectwa ukończenia szkoły niższego rzędu oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie do 29 sierpnia 2018 r. o godz. 14.00.