W myśl krzewienia historii, w budynku Zamku, który w obecnej formie istnieje od 1897r. i jest owiany legendą, zrodził się pomysł działań na rzecz środowiska lokalnego i młodzieży. Z inicjatywy miłośników Zamku i pracowników ZST w Olecku powstało 8 lutego 2007r. Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych  „Zamek”. Aktualnie stowarzyszenie liczy 50 członków.

Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek” jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów i działań na rzecz wszechstronnego rozwoju Polski północno-wschodniej, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie cele i działania. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar całego kraju. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na społecznej pracy jego członków.

Część pomieszczeń III kondygnacji Zamku nie była wykorzystana. Pomieszczenia te zostały użyczone Stowarzyszeniu. Jest to idealne miejsce na stworzenie punktu widokowego  i muzeum historyczno-regionalnego, co jest jednym z naszych głównych celów. Do pozostałych punktów naszej działalności zaliczamy:
– Współpracę z Zespołem Szkół Technicznych w Olecku i innymi placówkami, instytucjami, organizacjami w zakresie oświaty, kultury, sportu i rekreacji.
– Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kształcenia; wychowania; poradnictwa zawodowego; rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego; wyrównywania szans edukacyjnych; aktywizacji społecznej i obywatelskiej.
– Wspieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży i dorosłych.
– Wspieranie realizacji działań wynikających z dokumentów strategii samorządu terytorialnego.
– Wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, tożsamości regionalnej i kultury współczesnej.
Do wspólnej pracy zmotywowaliśmy młodzież ZST. Zaangażowali się oni  w poszukiwania w swoich domach przedmiotów codziennego użytku, z których korzystali ich babcie i dziadkowie. Później młodzież pomagała w przystosowywaniu pomieszczeń na rzecz muzeum historyczno-regionalnego. 
I tak wspólnymi siłami powstało miejsce, w którym obecnie odbywają się lekcje muzealne dla uczniów wszystkich typów szkół powiatu oleckiego.


Otwarcie muzeum historyczno-regionalnego (eksponaty związane z historią Ziemi Oleckiej),

Żywe lekcje historii (grupa uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły z Gorlic)
Inaugurację działalności OSA „Zamek” -  zapoczątkowały I Zamkowe Spotkania  z Historią -24 kwietnia 2007r. W programie imprezy zorganizowano:
a) otwarcie muzeum historyczno-regionalnego  - zbioru wielu ciekawych eksponatów. Można tutaj obejrzeć m. in. egzemplarze broni strzeleckiej, wyposażenie wojsk piechoty, przedmioty i narzędzia codziennego użytku, zdjęcia Ziemi Oleckiej i  jej mieszkańców oraz zbiór fotokopii dokumentów administracji powiatowej w Olecku (1945-1946r.)
b) wykład dr historii i nauk humanistycznych Marka Góryńskiego na temat przeszłości Prus Wschodnich.

Kolejnym krokiem było zorganizowanie wystawy „Uratować przeszłość przed zapomnieniem” 12 października 2007r. oraz otwarcie kolejnej części  muzeum historyczno-regionalnego poświęconej militariom.


Listopad skłania do refleksji. Najczęściej myślimy o tych, którzy odeszli, ale również ważne są spotkania z „żywymi”, czyli tymi, którzy pamiętają i chcą swoimi wspomnieniami podzielić się z innymi. Takie spotkanie, pod nazwą „Zaduszkowy wieczór wspomnień”, postanowiliśmy zorganizować 13 listopada 2007r. W pierwszej części długoletni dyrektor szkoły Zbigniew Kisielski (30 lat na stanowisku dyrektora szkoły) spotkał się z młodzieżą. Barwna opowieść dyrektora umożliwiła uczniom nie tylko poznanie historii szkoły, ale także przybliżyła czasy, w których żyli dziadkowie i rodzice. Druga część to spotkanie obecnych pracowników szkoły z pracownikami emerytowanymi. Przy blasku świec, sączącej się w tle muzyce Marka Grechuty, oglądaniu starych zdjęć przygotowanych i wyświetlanych na ekranie upłynął prawdziwie wzruszający wieczór wspomnień i anegdot. Wspólna rozmowa zbliża ludzi i łączy pokolenia.
II Zamkowe Spotkania z Historią „Powrót do przeszłości” (11 kwietnia 2008r.), zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie, obfitowały w wiele atrakcji historycznych:
a) odczyt pracownika IPN w Białymstoku Pawła Kalisza „Obława augustowsko-suwalska w 1945 r.”,
b) wystawa zatytułowana „UB w walce z podziemiem niepodległościowym” na terenie dawnego województwa białostockiego,
c) podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Przypisani Północy”, które ma na celu wspólne propagowanie historii Olecka.


Stowarzyszenie było jednym ze współorganizatorów  I Oleckiej Olimpiady Milusińskich (31 maja 2008r.).W olimpiadzie uczestniczyło blisko 500 dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Głównym celem zawodów była promocja i propagowanie sportu wśród najmłodszych, skuteczne promowanie zdrowego stylu życia i rozwoju fizycznego najmłodszych. Zawody odbyły się z okazji Dnia Dziecka.

Zorganizowaliśmy także uroczystość  związaną z obchodami 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości (27 listopada 2008r.)  pod nazwą „Droga do niepodległości – pamięć o bohaterach”. 
W ramach tego wydarzenia, miłośnikom historii, zaproponowaliśmy:
a) wystawę zatytułowaną „Historia Orła Białego”,
b) spotkanie z gościem honorowym – byłym więźniem obozów koncentracyjnych. Opowiadał on o swoich przeżyciach obozowych i trudnych czasach powojennych. Szczególne wrażenie na słuchaczach robiły opowieści o ponadludzkiej walce o przetrwanie w czasie wojny.
c) wykład dr historii i nauk humanistycznych pana Marka Góryńskiego nt. „Polskie formacje wojskowe w czasie I wojny światowej”,
d) wystawa z eksponatami o tematyce niepodległościowej pasjonata historii Ziemi Oleckiej.

Owocem współpracy Stowarzyszenia z grupą oleckich harcerzy  była organizacja wystawy „Z jednej krwi – harcerski duch” (26 lutego 2009r.) Była to prezentacja zdjęć i pamiątek z długoletniej działalności harcerzy w naszym mieście i powiecie. Pomysłodawcą imprezy była młodzież – harcerze. To oni zwrócili się z prośbą do OSA „Zamek” o udostępnienie w siedzibie Stowarzyszenia pomieszczenia na wystawę. Ten pomysł spotkał się z aprobatą i wspólnym wysiłkiem zorganizowano spotkanie. Zaproszono na nie dawnych komendantów hufca  i instruktorów oraz wicestarostę powiatu oleckiego. Przygotowano też prezentację multimedialną złożoną ze starych pamiątkowych zdjęć. Przybyli goście mieli okazję powspominać i rozpoznać twarze z przeszłości. Wszyscy byli bardzo wzruszeni i wspomnieniom nie było końca. Młodzież chce dokładnie opisać wszystkie zdjęcia, nawet te najstarsze i udokumentować historię harcerzy w Olecku.
Zbiór zdjęć i kronik posłużył redakcji Gazety Olsztyńskiej do zapoczątkowania cyklu artykułów pt. „Odkurzone historie ze starych kronik szkolnych”.
Na kolejne już III Zamkowe Spotkania z Historią (28 kwietnia 2009r.) złożyło się kilka wydarzeń:
a) prezentacja fotokopii dokumentów administracji powiatowej  w Olecku (1945-1946r.)
b) odsłonięcie i prezentacja tablicy informacyjnej o pierwszej siedzibie powiatu oleckiego      z 1897 r. (obecna siedziba OSA „Zamek” i ZST),
c) wygłoszenie wykładu naukowego przez Prezesa Mazurskiego Towarzystwa Naukowego Alfonsa Bobowika – „Pierwsze powojenne lata powiatu ełckiego”.

Przyłączyliśmy się także do organizacji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach 2009 (24 września).  Nasze wydarzenie edukacyjne (turniej szkół) nazwaliśmy I Zamkowe Biegi z Klio.
Głównym celem zorganizowania tej imprezy było zainteresowanie społeczności lokalnych, a w szczególności ludzi młodych, własnym dziedzictwem kulturowym, jego ochroną i promocją. Do udziału w imprezie zostały zaproszone wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu oleckiego oraz mieszkańcy Olecka.
W programie obchodów EDD zorganizowano:
- wyścig z zadaniami. Każda drużyna miała do pokonania 8 punktów kontrolnych, które rozrzucone były w całym mieście. Każdy punkt to miejsce szczególne w dziejach Olecka, np. skocznia, Kamienna Półrotunda, pomnik papieża, cmentarz ewangelicki. Na każdym z tych punktów drużyna miała do wykonania zadanie „na czas”.
- quiz historyczny,
- występ Stowarzyszenia Miłośników Historii „Jaćwingowie” -  widowiskowy pokaz walki trójki uzbrojonych rycerzy,
- możliwość obejrzenia i zakupienia wyrobów kuchni regionalnej oraz rękodzieła zaprzyjaźnionych organizacji (Stowarzyszenia Żytkiejmska Struga oraz Koła Giżowskich Bab),
- zwiedzanie muzeum historyczno-regionalnego (mieszczącego się na terenie szkoły) z przewodnikiem (historykiem).
Całą uroczystość prowadził posłaniec bogów - Hermes (uczeń), a towarzyszyła mu muza historii Klio (uczennica).
Z rozmów z uczestnikami turnieju oraz ich opiekunami wiem, że ta forma rywalizacji bardzo przypadła im do gustu. Wiele się z niej nauczyli o samej historii Olecka, a także czasach współczesnych. Natomiast po ogromnej ilości osób oblegających poszczególne stoiska można wnioskować, że tradycyjna kuchnia regionalna, rękodzieło, a także sporty wodne są w oczach młodzieży atrakcyjne i wybór akurat tej formy edukacji regionalnej był trafny.
Otrzymaliśmy specjalne podziękowanie z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektora Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie (09 grudnia 2009r.) za włączenie się do obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach.
Z myślą o uczczeniu kolejnej rocznicy powstania Solidarności zorganizowaliśmy wystawę „NSZZ Solidarność i stan wojenny na ziemi oleckiej” (11 grudnia 2009r.). Gabloty wystawowe zapełnione były eksponatami i dokumentami ze zbiorów okolicznych działaczy podziemia solidarnościowego. Zaproszeni  na spotkanie działacze Solidarności wracali w swoich opowieściach do wspomnień z okresu stanu wojennego, internowania,
Z okazji 450-lecia Olecka w bibliotece Wszechnicy Mazurskiej zorganizowaliśmy wystawę numizmatyczną „Pieniądz na Ziemi Oleckiej”. Była ona owocem współpracy stowarzyszenia „Zamek” z olecczaninem Zdzisławem Bereśniewiczem.

Zdzisław Bereśniewicz jest posiadaczem jednej z najciekawszych kolekcji w Polsce. Na wystawie zaprezentowano około 800 wyjątkowych monet i banknotów. Ponadto wzbogacono ją elementami "skarbów" i pieniądza zastępczego związanego z Oleckiem i powiatem oleckim. Przed oficjalnym otwarciem wystawy zebrani wysłuchali wykładów Józefa Smarżewskiego „Pieniądz państwa polskiego w XX wieku” oraz Marka Góryńskiego „Monety na Ziemi Oleckiej”.

Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek”  po raz drugi przyłączyło się do obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku przebiegały pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu”. Impreza miała charakter konkursu, którego celem było zainteresowanie młodzieży starymi obiektami przemysłowymi i zabytkami techniki, a także przypomnienie ginących zawodów. W pierwszym etapie każda grupa uczniów musiała pokonać oznaczoną na planie trasę i stawić się w siedmiu wyznaczonych punktach na terenie Olecka m.in. przy wiadukcie kolejki wąskotorowej, mleczarni, Wieży Ciśnień, młynie wodnym i starej lokomotywie stojącej w parku przy dworcu kolejowym. Na każdym z nich na młodzież czekało zadanie, które należało wykonać w jak najkrótszym czasie. Zespoły po ich wykonaniu, już w sali gimnastycznej ZST, wzięły udział w quizie historycznym dotyczącym historii przemysłu i rzemiosła na Ziemi Oleckiej.
- Turniej był bardzo dobrze przygotowany i wzorowo przeprowadzony. Najbardziej cieszy nas pokonanie szkół średnich.- komentuje opiekun zwycięskiej grupy  z Gimnazjum nr 1 – Pan Jarosław Bagieński.
- Konkurencje były bardzo ciekawe i wymagały od nas sporej wiedzy na temat historii Olecka. – twierdzi Rafał Jurewicz uczeń Gimnazjum nr 1 – Sporo wysiłku wymagał bieg po niemal całym mieście, ale z tym też sobie poradziliśmy. Najtrudniejsze było rozpoznawanie dawnych narzędzi, bo niektóre mieliśmy okazję pierwszy raz widzieć.
Przez cały czas trwania imprezy w sali gimnastycznej można było oglądać stoiska, na których  wypiekano sękacz, wyrabiano plecionki z witek brzozowych, wykonywano misterne frywolitki (panie ze Stowarzyszenia Żytkiejmska Struga) i wytwarzano przędzę. Na imprezie gościł również Pan Krzysztof Kulbacki zajmujący się kowalstwem artystycznym.
Podczas tej, niespełna 4-letniej działalności gościliśmy także wiele delegacji zagranicznych:
- władze rejonu wileńskiego i Wiłkawiszek na Litwie oraz Drohobycza (Ukraina),
- wizyta delegacji z Dziecięcej Szkoły Sztuki w Guriewsku z Obwodu Kaliningradzkiego,
- wizyta delegacji rosyjskiej polonii z Baszkirii, Ufy i Milusińska,
- delegacje ze szkół z Francji (Auch) i Bułgarii (Gorna Oryahowitza).
Każda z powyższych imprez była tak zorganizowana, aby znalazła się w niej część przeznaczona dla młodzieży, a także dla mieszkańców Olecka i okolic zainteresowanych tematem. Na kilka dni wcześniej rozwieszone zostają plakaty (po całym mieście) informujące o organizowanym działaniu, ukazują się też komunikaty w prasie lokalnej. Na uroczystości zapraszani są także indywidualnie redaktorzy gazet, przedstawiciele samorządu lokalnego, historycy i pasjonaci. W otwarciu każdej z tych wystaw uczestniczyło około 50 mieszkańców Olecka i okolic i taka sama rzesza młodzieży, w większości uczniów ZST.
Organizowane przez nas spotkania z ciekawymi ludźmi wpływają na kształtowanie postaw patriotycznych u uczniów, którzy wcześniej czytali np. o obozach koncentracyjnych w podręcznikach, a teraz mieli okazję porozmawiać z człowiekiem, który sam to przeszedł. Wspólne rozmowy, w ramach tych spotkań, łączą, tak różne od siebie, pokolenia. 
Okazało się, że można w ciekawy sposób uczyć młodych ludzi o historii regionu, a nawet wspólnie pracować dla jego rozwoju.